Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/digieinf/public_html/taxart/cls/db.class.php on line 85
ADATVÉDELEM
 

Adatvédelmi tájékoztató

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

 

 

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. A Szabályzat a GDPR 4. cikkében foglalt alábbi fogalmakat használja:

 

- „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

- „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

- „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 

- „Adatkezelő”: az a természetes jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

- „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

- „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

- „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

- „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

- „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

 

- „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

 

A Társaságnál a személyes adatok kezelése az alábbi elvek alapján történik:

 

- Az adatkezelést a Társaság jogszerűen és tisztességesen, továbbá az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érdekében az Adatvédelmi tájékoztató és több dokumentumhoz csatolt eseti adatvédelmi tájékoztató útján közli ügyfeleivel és alkalmazottjaival azokat az adatvédelmi szabályokat, amelyeket a Társaság üzleti és belső folyamataiban alkalmaz. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve”)

 

- A személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és jogszerű célból történhet és a további kezelés is kizárólag ezekkel a célokkal összhangban valósulhat meg. („célhoz kötöttség elve”)

 

- Az adatkezeléseknek a kitűzött célok szempontjából mindig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és csak a szükséges mértékre korlátozódhatnak. („adattakarékosság elve”)

 

- A kezelt adatoknak a teljes munkafolyamatban pontosaknak és naprakészeknek kell lenniük, ezért a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék vagy szükség esetén töröljék a lehető legrövidebb időn belül. („pontosság elve”)

 

- A Társaság személyes adatokat csak a célok megvalósításáig, illetve a jogalap fennállásáig kezel, kivéve azt az esetet mikor a tovább kezelést jogszabály írja elő. („korlátozott tárolhatóság”)

 

- A Társaság ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítsa a kezelt személyes adatok biztonságát az adatvédelmi incidensek bekövetkezése ellen. („integritás és bizalmi jelleg elve”)

 

- A Társaság felelős azért, hogy az adatbiztonsági szabályai és az azon alapuló adatkezelési gyakorlata megfeleljen az Infotv. és a GDPR előírásainak és képes legyen a megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság elve”)

 

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

 

 

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

 

- Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

 

- Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.

 

- Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

- Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

 

 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

 

 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos és érthető tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:

 

- a Társaságnak, mint adatkezelőnek és mint adatfeldolgozónak a kilétéről,

 

- a Társaság képviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,

 

- személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,

 

- amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,

 

- a személyes adatok címzettjeiről, ahová azokat továbbítják,

 

- a személyes adatok kezelésének időtartamáról,

 

- a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről,

 

- amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, akkor az előbbieken túlmenően arról is, hogy a Társaság azokat milyen forrásból szerezte, illetve a forrás nyíltan hozzáférhető volt vagy sem.

 

Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, a tájékoztatást a gyűjtés megkezdésekor megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb egy hónapon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja őt. („ az érintett tájékoztatáshoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság. („ az érintett hozzáférési joga”)

 

A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését. („ az érintett helyesbítéshez való joga”)

 

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha :

 

- a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,

 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték. („ az érintett törléshez – elfeledtetéshez - való joga”)

 

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

 

- az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,

 

- az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.

 

Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. („ az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”)

 

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

 

A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítja. („az érintett adathordozhatósághoz való joga”)

 

A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető. („az érintett tiltakozáshoz való joga”)

 

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy a Felügyeleti Hatóság ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak. A bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el és a per a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Felügyeleti Hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Telefonszám: +36 1  391 1400

 

Fax: +36 1  391 1410

 

Honlap: naih.hu

 

A Társaság az érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmének előterjesztésével kapcsolatosan az alábbiak szerint intézkedik:

 

- a Társaság fő szabályként a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről,

 

- amennyiben a kérelemben foglaltak összetettsége vagy a kérelmek nagy száma ezt indokolja a határidő két hónappal meghosszabbítható,

 

- amennyiben az érintett a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Társaság is elektronikus úton válaszol, kivéve, ha az érintett azt másként kéri,

 

- a Társaság válaszában felhívja az érintett figyelmét a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre,

 

- ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további megerősítő információkat kérhet személyazonossága megerősítésére,

 

- a Társaság az érintett kérelmére tett intézkedéseket díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy többszörösen ismétlődő, a Társaság adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 

A TÁRSASÁG HONLAPJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

 

A Társaság Honlapján a Kapcsolat menüpont alatt lehetőség van kérdés vagy valamilyen igény megfogalmazására.

 

A Honlapon szereplő Kapcsolati űrlap kitöltéséhez fűződő adatkezelés:

 

A kezelt adatok köre:

 

- az érdeklődő személy neve,

 

- e-mail címe,

 

- telefonszáma,

 

- az üzenetben megadott személyes adatok.

 

Az adatkezelés célja: a feltett kérdésre történő válaszadás.

 

Az adatkezelés jogi alapja: az érintett személy kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság témában jártas munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama: a feltett kérdés végleges megválaszolásáig.

 

 

A TÁRSASÁGGAL SZERZŐDÉSES VISZONYBAN ÁLLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

 

A kezelt személyes adatok:

 

- a szerződött személy vagy az egyéni vállalkozó neve,

 

- a szerződött személy állandó lakcíme vagy az egyéni vállalkozó székhelye,

 

- az egyéni vállalkozó adószáma,

 

- az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma,

 

- telefonszám, e-mail cím,

 

- a díjazás összege,

 

- a bankszámla száma,

 

- a tanácsadás során relevánssá váló egyéb személyes adatok.

 

A személyes adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése.

 

A személyes adatkezelés jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője.

 

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év.

 

A szerződés megkötésekor a Társaság tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, címzettjeiről, az adatkezelés várható időtartamáról és arról, hogy a Társaságnál alkalmazott személyes adatkezelésről részletesen olvashat a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

 

 

JOGI SZEMÉLY ÜGYFELEK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐI SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE

 

 

A kezelt személyes adatok:

 

- a természetes személy neve,

 

- beosztása,

 

- telefonszáma,

 

- e-mail címe,

 

- a tanácsadás során relevánssá váló egyéb személyes adatok.

 

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy ügyfelével kötött szerződésének megkötése, teljesítése, a gördülékeny üzleti kapcsolattartás.

 

A személyes adatok kezelésének jogi alapja: a Ptk. hatályos rendelkezései.

 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője.

 

A személyes adat kezelésének időtartama: a szerződéses viszony, illetve a természetes személy képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok vonatkozásában 8 év. A szerződés megkötésekor a Társaság munkatársa tájékoztatja az érintett személyt a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáró, címzettjeiről, időtartamáról és arról, hogy a Társaság által alkalmazott adatkezelési szabályokról részletesen olvashat a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.

 

 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS ADATKEZELÉSI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A 2017. évi LIII. törvény 7.§-ban előírt feladat végrehajtása érdekében kezelt személyes adatok köre:

 

1. Természetes személy ügyfél esetén:

 

- ügyfél családi és utóneve, amennyiben van házassági név is,

 

- lakcím (külföldi esetében Mo-i tartózkodási hely),

 

- állampolgárság,

 

- azonosító okmány száma és típusa,

 

- születési hely, idő,

 

- anyja születési neve.

 

 

2. Jogi személy ügyfél esetén (egyéni vállalkozónál is):

 

- név, rövidített név,

 

- székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozásnál Mo-i fióktelep címe,

 

- képviseletre jogosultak neve, beosztása,

 

- kézbesítési megbízott személyes adatai.

 

 

3. Tényleges tulajdonos adatai, amennyiben az ügyfél nem a saját, vagy nem csak a saját érdekében jár el:

 

- ugyan azokat az adatokat kell megadni, mint a természetes ügyfelek esetében, a tényleges tulajdonosok száma előre meghatározhatatlan.

 

Az adatkezelés célja: a pénzmosás, illetve a terrorizmus anyagi támogatásának megelőzése.

 

Az adatkezelés jogi alapja: az idézett jogszabály rendelkezése.

 

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyvezetője, NAV.

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 8 év, bírósági vagy ügyészségi megkeresés esetén 10 év.

 

 

A TÁRSASÁG ÁLTAL IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 

 

A Társaság által igénybe vett könyvelési adatfeldolgozó: Taxlevel Kft.

 

A Társaság IT adatfeldolgozója: Digiteurope Kft.